Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Zorg-IT B.V.

Onder Zorg-IT wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Zorg-IT, welke, voor zichzelf aan de andere partij (hierna: de opdrachtgever), een aanbieding heeft gedaan of voor zichzelf met opdrachtgever een verbintenis is aangegaan dan wel in enige rechtsbetrekking staat en welke deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft ver¬klaard. Toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens in te zien op internet: www.zorg-it.com

I. Algemene bepalingen

1 Aanbieding, algemene bepalingen
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toe¬passing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij Zorg-IT goederen en/of diensten en/of rechten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten en/of rechten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven.
1.2. Voor sommige producten of diensten gelden aanvullende voorwaarden. Deze worden vooraf bekend gemaakt aan de opdrachtgever. Af¬hankelijk van de door Zorg-IT te leveren goederen en/of diensten zijn naast de Algemene Voorwaarden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden van toepassing. In geval van enige strijdigheid van bepalingen van de aanvullende voorwaarden met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, prevaleren de desbetreffende aanvullende voorwaarden. Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden en aanvullende voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schrif¬telijk en door de terzake bevoegde persoon zijn overeengekomen.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aan¬gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Zorg-IT opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Zorg-IT zijn aanbieding baseert.
1.4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Onderteke¬ning of (stilzwijgende) acceptatie door Zorg-IT van documenten van opdrachtgever waarop (bijvoor¬beeld voorgedrukt op briefpapier) zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
1.5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zul¬len de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Zorg-IT en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.
1.6. Zorg-IT behoudt zich het recht voor haar over¬eenkomsten met opdrachtgever over te dragen aan gelieerde ondernemingen. Ingeval Zorg-IT hiertoe overgaat, zal zij dit aan opdrachtgever melden.
1.7. Zorg-IT behoudt zich het recht voor om mede¬werkers die met de uitvoering van de werkzaamhe¬den belast zijn te vervangen door andere medewer¬kers, indien Zorg-IT meent dat dit voor de uitvoering van de werkzaamheden wenselijk is
1.8. Indien in deze voorwaarden of anderszins in de communicatie met opdrachtgever wordt verwe¬zen naar schriftelijk overeengekomen afspraken, dan wordt daarmee uitsluitend bedoeld geschrift of fax en nimmer elektronisch berichtenverkeer waaronder bijvoorbeeld e-mail.
1.9. Met het uitvoeren van werkzaamheden op locatie door Zorg-IT wordt steeds bedoeld locaties die normaal toegankelijk en binnen redelijke tijd bereikbaar zijn in het land waar Zorg-IT gevestigd is. Voor te verrichten werkzaamheden op afgelegen locaties, waaronder eilanden, dan wel moeilijk te bereiken locaties, kan van kostenverhogende om¬standigheden sprake zijn, zoals bedoeld in artikel 12 of 13 van deze voorwaarden.

2 Prijs en betaling

2.1. Tenzij anders door Zorg-IT is aangegeven luiden alle door Zorg-IT gegeven prijzen en tarieven in euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opge¬legd. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op uit¬voering van de overeenkomst gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd algemene natio¬nale feestdagen) tussen 8.00 en 18.00 uur, met een maximum van acht uren per dag. Tenzij in de aan¬bieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk is overeengekomen zijn reisuren, reis- en verblijfkosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden gebonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door Zorg-IT apart in rekening worden gebracht.
2.2. Zorg-IT heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt.
2.3. Ingeval van orders met een lagere waarde dan € 1.000,-- kan een bedrag voor administra¬tie- en afhandelingskosten in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
2.4. Zorg-IT is gerechtigd de overeengekomen prij¬zen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning respectievelijk volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenmin¬ste drie maanden na de datum van deze kennisge¬ving ligt, tenzij partijen schriftelijk zijn overeenge-komen dat prijzen en tarieven niet zullen worden gewijzigd. Uitsluitend indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Zorg-IT kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het betreffende artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisge¬ving van Zorg-IT genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
2.5. De wijze van factureren verschilt per dienst of product en wordt beschreven in de hoofdstukken II tot en met VI en in de offerte.
2.6. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald conform de op de factuur ver¬melde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 20 (twintig) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige com¬pensatie, korting of verrekening.
2.7. Indien opdrachtgever de verschuldigde be¬dragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn als bedoeld in artikel 6:119 a en 6:120 Burgerlijk Wet¬boek (wettelijke rente bij handelstransacties). Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdracht¬gever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerech¬telijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, berekend door ex¬terne deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

3 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht geheim¬houding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die in¬formatie en/of gegevens gebiedt. Het is partijen derhalve niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming op enigerlei wijze, direct of indirect, informatie en/of gegevens met betrekking tot de andere partij openbaar te (doen) maken of aan een derde ter beschikking te stel¬len. Informatie en gegevens zullen in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. De plicht tot geheimhouding eindigt één jaar na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
3.2. Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëin¬diging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel an¬derszins, direct of indirect, voor zich laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die andere partij.
3.3. Indien opdrachtgever het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel overtreedt en weigert mee te werken aan het ongedaan maken van die overtreding, dan verbeurt opdrachtgever tegenover Zorg-IT een direct opeisbare boete van € 2.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade. Onder schade wordt in ieder geval begrepen de door Zorg-IT te maken opleidings- en wervingskosten. Zorg-IT zal de betreffende toestem¬ming in voorkomend geval niet onthouden indien opdrachtgever een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.
3.4. opdrachtgever vrijwaart Zorg-IT voor aan¬spraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Zorg-IT toerekenbaar zijn.

4 Voorbehoud van eigendom en rechten, alsmede opschorting

4.1. Alle aan opdrachtgever geleverde goede¬ren en zaken blijven eigendom van Zorg-IT of haar (toe)leveranciers, totdat alle desbetreffende be¬dragen die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of te verrichten werkzaam¬heden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.7 (Overschrijding betalingstermijn), waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Zorg-IT zijn voldaan. Indien de opdrachtgever, ook na ingebrekestelling, niet, niet tijdig of niet cor¬rect betaalt, is Zorg-IT gerechtigd zich na overleg met opdrachtgever toegang te verschaffen tot de plaat¬sen waar het geleverde zich bevindt, het geleverde (in eigendom) terug te nemen c.q. te demonteren en terug te nemen, ook indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van opdrachtgever zou zijn geworden. Indien met het geleverde een nieuwe zaak is ontstaan, wordt de nieuwe zaak geacht te zijn gevormd ten behoeve van Zorg-IT., waarbij opdrachtgever geacht wordt op te treden als houder van de zaak. De eigendom van de nieuwe zaak zal eerst op opdrachtgever over¬gaan zodra de terzake verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
4.2. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedra¬gen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.3. Zorg-IT is bij gebreke van tijdige betaling van enig verschuldigd bedrag gerechtigd haar verplich¬tingen op te schorten zonder jegens opdrachtge¬ver tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Zorg-IT gedurende deze periode op verzoek van opdrachtgever toch werkzaamheden verricht, kan Zorg-IT hiervoor een afzonderlijke ver¬goeding in rekening brengen conform haar gebrui-kelijke tarieven.
4.4. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdracht¬gever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
4.5. Zorg-IT kan de in het kader van de overeen¬komst ontvangen of gegenereerde zaken, produc¬ten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat opdrachtgever alle aan Zorg-IT ver¬schuldigde bedragen betaald heeft.

5 Risico

5.1. Het risico van verlies, diefstal of bescha¬diging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van opdrachtgever of een hulppersoon van opdracht¬gever zijn gebracht.

6 Rechten van intellectuele eigendom

6.1. Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door of namens Zorg-IT ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, Zorg-IT Portal, databe-standen, apparatuur of andere materialen zoals analyses, modellen, technieken, ontwerpen, docu¬mentatie, rapporten, offertes, cursusmaterialen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berus-ten uitsluitend bij Zorg-IT, diens licentiegevers of de desbetreffende fabrikant. opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of die anderszins (bij¬voorbeeld in voorwaarden die zijn ingesloten bij standaardprogrammatuur) uitdrukkelijk worden toegekend. Men zal de programmatuur, databestanden of andere (cursus)materialen op geen enkele wijze (doen) verveelvoudigen of daarvan kopieën (doen) vervaardigen. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.
6.2.Indien in afwijking van artikel 6.1 Zorg-IT bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rech¬ten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwik¬kelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van Zorg-IT onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene begin-selen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor der¬den. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Zorg-IT aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan. 6.2. opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, Zorg-IT Portal, databestanden, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en/of bedrijfsgehei¬men van Zorg-IT of diens licentiegevers bevatten. opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3 (Geheimhouding), deze programmatuur, databestanden, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisa¬tie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, databestanden, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken, alsmede met opdrachtgever gelieerde (rechts)personen of entiteiten.
6.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, mer¬ken, handelsnamen of andere rechten van intel¬lectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
6.4. Het is Zorg-IT toegestaan haar licentiegever of de desbetreffende fabrikant technische maat¬regelen te (laten) nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Zorg-IT de programmatuur door middel van technische bescherming heeft be¬veiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Zorg-IT op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de pro¬grammatuur aan opdrachtgever tegen kostprijs ter beschikking stellen.
6.5. Behoudens het geval dat Zorg-IT een reserve kopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft opdrachtgever het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden. Onder reservekopie wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reser¬vekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
6.6. Indien opdrachtgever programmatuur ont¬wikkelt of een derde voor hem programmatuur ont¬wikkelt dan wel als opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interope-rabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Zorg-IT ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal opdracht¬gever Zorg-IT schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Zorg-IT zal dan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informa¬tie en onder welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het vermo¬gen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
6.7. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden is opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van gebreken in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze Algemene Voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrek¬king tot gebreken, wordt onder gebreken verstaan het aantoonbaar niet voldoen aan de tussen Zorg-IT en opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen functionele en/of technische specificaties. Van een gebrek in standaard- of maatwerkprogrammatuur of apparatuur is voorts alleen sprake indien deze kan worden gereprodu¬ceerd. Opdrachtgever word ervoor verantwoordelijk gehouden bij constateren van gebreken en/of storingen daarvan onverwijld melding aan Zorg-IT te maken.
6.8. Zorg-IT zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Zorg-IT zelf ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of mate¬rialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever Zorg-IT onverwijld schrif¬telijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Zorg-IT opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Zorg-IT verlenen om zich, zonodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die opdrachtgever in de programma¬tuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg-IT of indien een inbreuk anderszins verwijtbaar of toerekenbaar is aan opdrachtgever. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Zorg-IT zelf ontwikkelde programmatuur, ap¬paratuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van Zorg-IT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Zorg-IT het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg¬dragen dat de opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, databestanden, apparatuur of materi¬alen, ongestoord kan blijven gebruiken.
6.9. Iedere andere of verdergaande aansprake¬lijkheid of vrijwaringverplichting van Zorg-IT wegens schending van rechten van intellectuele eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aan¬sprakelijkheid en vrijwaringverplichtingen van Zorg-IT voor inbreuken die veroorzaakt worden door het ge¬bruik van de geleverde apparatuur, programmatuur, databestanden, en/of materialen in een niet door Zorg-IT gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Zorg-IT geleverde of verstrekte goederen of programmatuur of op een andere wijze dan waar¬voor de apparatuur, programmatuur en/of materia¬len is ontwikkeld of bestemd.
6.10. opdrachtgever staat ervoor in dat geen rech¬ten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstel¬ling aan Zorg-IT van apparatuur, programmatuur, databestanden, bestemde informatie, of andere materialen met het doel van ge-bruik, bewerking of met het doel van uitvoering van (pre-) installatiewerkzaamheden of configuratie werkzaamheden door Zorg-IT. Indien Zorg-IT een pres¬tatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens opdrachtgever beschikbaar gesteld, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Opdrachtgever zal Zorg-IT vrijwaren tegen elke actie of vordering welke is ge¬baseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7 Medewerking door Opdrachtgever

7.1. Iedere offerte of aanbieding van Zorg-IT is geba¬seerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. Opdrachtgever zal Zorg-IT steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organi¬satie van de apparatuur, programmatuur en van de door Zorg-IT te verlenen diensten, gegeven adviezen, alsmede voor de back up-, controle- en beveiligings¬procedures en een adequaat systeembeheer van de geleverde apparatuur, programmatuur en databestanden, alsmede voor de informatie die wordt uitgewisseld of verwerkt via deze apparatuur, programmatuur en databestanden.
7.3. Indien is overeengekomen dat opdrachtge¬ver programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zul¬len deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke kwaliteiten.
7.4. Indien voor de uitvoering van de overeen¬komst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Zorg-IT staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Zorg-IT het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Zorg-IT- voor zover de aard van de tekortkoming van opdrachtgever zulks rechtvaardigt -, het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in reke¬ning te brengen, onverminderd alle overige uit de wet aan Zorg-IT toekomende rechten.
7.5.Ingeval medewerkers van Zorg-IT op de locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal opdrachtgever kosteloos voor de door die mede¬werkers in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigde faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een veilige werkruimte met telecom-municatiefaciliteiten, zorgdragen. Opdrachtgever zal Zorg-IT vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Zorg-IT daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
7.6.. Onverminderd het gestelde in Artikel 7.5. (Beschikbaarheid veilige faciliteiten) staat op¬drachtgever er tevens voor in dat de locaties waar de door Zorg-IT ingezette medewerkers hun werk¬zaamheden dienen uit te voeren, voldoen aan de daaraan te stellen eisen en voorschriften conform de vigerende ARBO regelgeving.

8 Leveringstermijnen

8.1. Alle door Zorg-IT genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Zorg-IT bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Zorg-IT niet in verzuim. Zorg-IT is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorge¬daan, niet meer gehaald kunnen worden. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengeko¬men, komt Zorg-IT wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Zorg-IT is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Zorg-IT gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Zorg-IT en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

9 Duur van de overeenkomst en beëindiging

9.1. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze met ingang van de datum waarop de eerste levering plaatsvindt van kracht voor de overeengekomen periode met uitdruk-kelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van art. 7:408 BW. In geval van een overeenkomsten welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, wordt de overeenkomst na afloop van de initiële periode telkenmale stilzwijgend ver¬lengd met dezelfde periode als de initiële periode, tenzij opdrachtgever en Zorg-IT schriftelijk anders overeenkomen, danwel opdrachtgever of Zorg-IT de overeenkomst aangetekend schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden voor het einde van de betreffende peri¬ode.
9.2. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeen¬komst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schrifte¬lijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeen¬komst.
9.3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukke¬lijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van zes maanden in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens rechtma¬tige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan (ongeacht of deze overeenkomst al dan niet stilzwijgend wordt verlengd) en opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Zorg-IT, de overeenkomst tussentijds beëindigt, hetzij door opzegging, hetzij door feitelijke beëindiging, bijvoorbeeld door A) de aanvoer van door Zorg-IT te verwerken gegevens te beëindigen dan wel substantieel te verminderen, of B) de vraag om te leveren diensten of goederen te beëindigen dan wel substantieel te verminderen of C) de hoeveel¬heid te beheren en/of te onderhouden apparatuur of programmatuur substantieel te verminderen of D) materieel af te wijken van de overeengekomen of geprognosticeerde omzetcijfers, wordt dit be¬schouwd als een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van opdrachtge¬ver. In dat geval zal opdrachtgever een direct op-eisbare schadevergoeding aan Zorg-IT verschuldigd zijn, gelijk aan het gemiddelde maandelijkse bedrag (inclusief omzetbelasting) dat Zorg-IT aan opdracht-gever ter zake van de betreffende dienstverlening in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de beëindiging in rekening heeft gebracht (respec¬tievelijk zou brengen indien de overeenkomst nog geen twaalf maanden heeft geduurd), vermenigvul¬digd met het aantal maanden dat de overeenkomst zou voortduren indien deze op reguliere wijze zou zijn beëindigd door opdrachtgever, een en ander onverminderd de verplichting van opdrachtgever tot het voldoen van aanvullende schadevergoe¬ding, voorzover de schade de op grond van het voorgaande te betalen schadevergoeding zou overtreffen.
9.5. Zowel Zorg-IT als opdrachtgever kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennis-geving met onmiddellijke ingang geheel of gedeel¬telijk beëindigen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Partijen zullen wegens de in dit artikellid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehou¬den.
9.6. Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze presta¬ties en de daarmee samenhangende betalingsver-plichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Zorg-IT ten aanzien van die prestaties in ver¬zuim is. Bedragen die Zorg-IT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
9.7. Rechten en plichten uit de overeenkomst tus¬sen Zorg-IT en opdrachtgever, die naar hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven on¬verminderd van kracht na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

10 Aansprakelijkheid van Zorg-IT; vrijwaring

10.1. Zorg-IT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
10.2. De aansprakelijkheid van Zorg-IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van die overeenkomst betaalde prijs (ex¬clusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdza¬kelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één jaar of langer, dan wel indien Zorg-IT het geleverde op nacalculatiebasis factureert, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat door opdracht¬gever aan Zorg-IT is betaald over de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 3.000,-- (drieduizend). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de aantoonbare redelijke kosten die opdrachtge¬ver zou moeten maken om de prestatie van Zorg-IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst wordt ontbonden of indien de schade is te wijten aan opdrachtgever;
b. de aantoonbare kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzie¬ningen doordat Zorg-IT op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; c. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voor¬waarden; d. aantoonbare redelijke kosten, gemaakt ter voor¬koming of beperking van schade, voor zover òp¬drachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.3. Aansprakelijkheid van Zorg-IT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van goederen of voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, ge-derfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
10.4. Buiten de in artikel 10.2. genoemde gevallen rust op Zorg-IT geen enkele aansprakelijk¬heid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou wor¬den gebaseerd. De in artikel 10.2. genoemde maximumbedragen komen te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zorg-IT.
10.6. De aansprakelijkheid van Zorg-IT wegens toe¬rekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdracht¬gever Zorg-IT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Zorg-IT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd moge¬lijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zorg-IT in staat is adequaat te reageren.
10.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk een maand na het ontstaan daarvan) schriftelijk bij Zorg-IT meldt.
10.8. opdrachtgever vrijwaart Zorg-IT en medewer¬kers van Zorg-IT voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Zorg-IT geleverde apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever be¬wijst dat de schade is veroorzaakt door die appara-tuur, programmatuur, databestanden of andere materialen.
10.9. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn dan wel door hem zijn voorgeschreven of bij een door hem voorge¬schreven leverancier moeten worden betrokken en voor de niet, niet tijdige of niet correcte levering van bedoelde zaken. Opdrachtgever is aanspra¬kelijk voor schade ten gevolge van onrechtmatig handelen van door opdrachtgever ingeschakelde nevenaannemers en hun hulppersonen.
10.10. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gun¬ste van alle (rechts)personen waarvan Zorg-IT zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.
10.11. De werking van art. 7:404 BW is uitgesloten.

11 Overmacht

11.1. Geen der partijen is gehouden tot het na¬komen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Zorg-IT.
11.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben partijen het recht om de overeenkomst door middel van een aange¬tekende schriftelijke kennisgeving te beëindigen tenzij voorzienbaar is dat de overmachtsituatie bin¬nen redelijke termijn zal worden opgelost. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschul¬digd zullen zijn.

12 Wijziging en uitbreiding van werkzaamheden, prestaties en/of leveringen

12.1. Indien Zorg-IT op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden, andere prestaties, of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van hetgeen is over¬eengekomen vallen, zullen deze werkzaamheden, prestaties, of leveringen door opdrachtgever aan Zorg-IT worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Zorg-IT.. Zorg-IT is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan ver-langen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. In het geval Zorg-IT is begonnen met het uitvoeren van voornoemde werk¬zaamheden, prestaties en/of leveringen en mocht blijken dat de opdracht daartoe door niet terzake bevoegde werknemers van opdrachtgever is ver¬strekt, blijft opdrachtgever niettemin gehouden de aan deze werkzaamheden, prestaties en/of leverin¬gen verbonden vergoedingen, aan Zorg-IT te voldoen. In een zodanig geval zal Zorg-IT deze werkzaamheden, prestaties en/of leveringen op eerste aanwijzing van opdrachtgever opschorten of staken.
12.2. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden, prestaties, of leveringen als bedoeld in artikel 12.1. het overeen-gekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de verplichtingen, de wederzijdse verantwoorde¬lijkheden van opdrachtgever en Zorg-IT en de over-eengekomen tarieven van Zorg-IT, kunnen worden beïnvloed.
12.3. Voor zover voor de werkzaamheden, pres¬taties of leveringen een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden, prestaties of leveringen een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Zorg-IT na een schriftelijk verzoek daartoe van opdrachtge¬ver, opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden, prestaties of leveringen.

13 Kostenverhogende omstandigheden / verrekening van meer- en minderwerk

13.1. Wanneer kostenverhogende omstandigheden ontstaan, zal Zorg-IT de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
13.2. Kostenverhogende omstandigheden die niet aan Zorg-IT te wijten zijn, worden verrekend als meer¬werk op de wijze als bepaald in dit artikel, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. In overige vergelijkbare omstandigheden treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg om tot een rechtvaardige onderlinge verrekening te komen. Minderwerk behoeft voorafgaande schriftelijke overeenstemming.
13.3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats: a. in geval van overeengekomen wijziging in de omvang van de te leveren zaken of diensten (wijzigingen in het bestek, het werk of de voor¬waarden van uitvoering van het werk); b. in geval van afwijkingen van de bedragen van overeengekomen stelposten en van verreken¬bare en/of geschatte hoeveelheden; c. in de gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
13.4. Verrekening van het meerwerk geschiedt ineens bij de eerstvolgende factuur. In ieder geval geschiedt betaling van het meerwerk na voltooi¬ing daarvan. Verrekening van het minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.

14 Onderaanneming

14.1. Zorg-IT is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst, gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel.
14.2. Inschakeling van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Zorg-IT voor de nakoming van de, krachtens de over-eenkomst en deze voorwaarden, op haar rustende verplichtingen, voor zover dit de krachtens de be¬lasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever rustende verplichtingen betreft.

15 Respons tijd.

15.1. Gedurende de duur van activiteiten zoals deze staan beschreven op de definitieve offerte zal de opdrachtgever haar medewerking verlenen aan vraagstukken of voorstellen die eventueel bij uitvoering ter sprake komen. De maximale respons tijd voor de opdrachtgever bedraagt hierbij 2 dagen. Het voortdurend overschrijden van de response tijd kan resulteren in vertraging van het totale project, waardoor het eindresultaat niet op tijd wordt gehaald. In dit geval wordt de betaling niet opgeschort, maar zal het betalingsschema worden gehanteerd welke gelijk is aan de planning van de uit te voeren werkzaamheden zoals beschreven op de definitieve offerte.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1. De aanbiedingen van Zorg-IT alsmede de over¬eenkomsten tussen Zorg-IT en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
16.2. De geschillen welke tussen Zorg-I Ten opdracht¬gever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Zorg-IT gedane aanbieding, een door Zorg-IT met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen, voor zover de vorderingen een beloop van € 5.000,-- niet te boven gaan, worden beslecht door de bevoegde Kantonrechter en voor zover de vorderingen een beloop van € 5.000,-- te boven gaan beslecht worden door arbitrage conform het arbitrageregle¬ment van de Stichting Geschillenoplossing Automa¬tisering te Den Haag, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

Versie 1.1, aldus op 29 juni 2015 vastgesteld door Zorg-IT B.V.